Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Vakdidactiek 2 Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (master)

Course
2015-2016

Toegangseis

Alleen open voor studenten van de lerarenopleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur.

Leerdoelen

Leerdoelen

De student kan met behulp van bestaand lesmateriaal vaklessen ontwerpen en uitvoeren.
De student heeft een didactisch repertoire ontwikkeld van eenvoudige varianten van activerende lessen.
De student kan evalueren in hoeverre doelstellingen van zijn lessen zijn gerealiseerd en kan op basis hiervan zo nodig zijn
handelen bijstellen.
De student heeft op basis van onderwijservaring en vakdidactische theorieën, een vakdidactische praktijktheorie ontwikkeld en kan deze gebruiken voor het verantwoorden van de gegeven lessen en voor het formuleren en realiseren van voornemens op vakdidactisch gebied.

Beschrijving

Evenals in vakdidactiek 1 staat in vakdidactiek 2 het maken van keuzes over het wat en hoe van vaklessen centraal. In vakdidactiek 2 ligt het accent vooral op het ontwerpen, geven en evalueren van complexere activerende, samenhangende, lessen voor de bovenbouw aan de hand van eigen inzichten en opvattingen over goed vakonderwijs. Dit gebeurt aan de hand van de cyclus van ontwerpen, uitvoeren in de praktijk, evaluatie van lessen en theoretische analyse van de lessen.

Werkvorm

Werkcollege met zelfstudie en uitproberen van lessen in de praktijk.

Toetsing

Beknopte beschrijving van de vakdidactische praktijktheorie en een samenhangende serie lessen (maximaal 4), in de bovenbouw, van de student. De informatie over de samenhangende lessenserie bestaat uit: – lesontwerpen en evaluatie-instrumenten, inclusief vakdidactische verantwoording van lessen afzonderlijk en hun onderlinge samenhang – evaluatieresultaten van leerlingen – video-opname van 1 les – vakdidactische analyse van de les met onderbouwde suggesties voor verbetering van de les.
Voor de toetsing wordt gebruik gemaakt van de rubric vakdidacticus.

Studiemateriaal

Wordt nader bekend gemaakt.

Digitale leeromgeving

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

“Rooster”:

http://sites.google.com/a/iclon.leidenuniv.nl/roosters-lerarenopleiding/ of secretariaat van de lerarenopleiding.